Algemene- en Betalingsvoorwaarden Webdesign2u.nl

Op deze pagina staan de algemene voorwaarden, betalingsvoorwaarden en de privacy policy vermeld.

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen

HTML 5

Full-design en programmeringen in HTML5 code.

CSS 3 & Less

CSS & Less in samenwerking met HTML5 voor een uniek design.

Javascript & Jquery

Javascript & Jquery de basis wordt vanuit hier geregeld.

Wordpress komt eraan

Websites op basis van Wordpress. Wordpress is de tijd van nu!

Algemene- en betalings voorwaarden Webdesign2u.nl, kom achteraf niet voor verrassingen te staan!

Informatie

Jij wil toch ook géén verrassingen achteraf? Dat komt dan goed uit, want wij willen dat ook niet! Lees hier de Algemene Voorwaarden door van Webdesign2u.nl

Heb je elders je hosting lopen voor je website of webshop? Dien je de factuur van je hostingprovides per 3 maanden of jaarlijks in 1 keer te betalen?

Heb je een website of webshop laten bouwen? Ben je toen geschrokken van de factuur die je moest betalen? Wij snappen dit verhaal! Betaal per maand voor je website of webshop!

De mensen van Webdesign2u.nl zorgen voor standaard 2 uur onderhoud per maand aan de website, webshop of server. Het aanbod voor 2 uur onderhoud geld voor een pakketafname van € 49,95 per maand!

Heb jij in het weekend een probleem aan je website, webshop of server? Geen probleem! Problemen zijn om verholpen te worden toch? Wij staan ook in het weekend graag voor jou klaar!

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle met Webdesign2u.nl aangegane overeenkomsten, door Webdesign2u.nl haar geleverde diensten en alle door Webdesign2u.nl gedane schriftelijke, dan wel mondelinge, toezeggingen. Algemene voorwaarden van de klant en/of derden zijn voor Webdesign2u.nl niet bindend en niet van toepassing.

1.2 De genoemde Algemene Voorwaarden zijn geldend voor de volgende diensten van Webdesign2u.nl; Hosting, Bouwen van websites en/of webshops, Onderhoud aan de websites, webshops en servers, SEO en Google Adwords.

2. Acceptatie en uitvoering opdrachten

2.1 Webdesign2u.nl voert de door de klant schriftelijk bevestigde opdracht voor het ontwerpen van een website naar beste kunnen en weten uit, waarbij de belangen van de klant in acht genomen worden.

2.2 Indien de door Webdesign2u.nl opgeleverde website niet voldoet aan verwachtingen die Webdesign2u.nl middels de door zowel door de klant als door Webdesign2u.nl ondertekende specificaties heeft gewekt bij de klant is de klant niet verplicht Webdesign2u.nl te betalen voor de niet door de klant geaccepteerde website, met uitzondering van de door Webdesign2u.nl gemaakte en vooraf aan de klant gedeclareerde kosten.

2.3 De klant is verplicht voldoende materiaal voldoenend aan artikel3 te leveren aan Webdesign2u.nl en Webdesign2u.nl voldoende medewerking te verlenen zodat het Webdesign2u.nl mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.

2.4 Webdesign2u.nl heeft het recht om een opdracht terug te geven indien er sprake is van een gewichtige reden zoals een verstoorde relatie tussen Webdesign2u.nl en de klant of in geval van wanbetaling, surseance van betaling of faillissement van de klant.

2.5 Webdesign2u.nl is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

3. Overhandiging materiaal

3.1 Het door de klant aan Webdesign2u.nl geleverde materiaal bestaat uit direct- en indirect bruikbare tekst(en), afbeelding(en), geluid(en) en/of videobeeld(en) in de door Webdesign2u.nl genoemde bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Webdesign2u.nl en de klant.

3.2 De klant verklaart door het aanleveren van materiaal aan Webdesign2u.nl dat al het door de klant aan Webdesign2u.nl aangeleverde materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat de klant toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Webdesign2u.nl te laten gebruiken bij het ontwikkelen en publiceren van de website.

3.3 Het is Webdesign2u.nl niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door de klant aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van de klant, met uitzondering van wijzigingen die Webdesign2u.nl noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet zullen veranderen.

4. Prijzen/Financieel

4.1 Alle door Webdesign2u.nl opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen.

4.2 De klant dient binnen 14 dagen na factuurdatum het aan Webdesign2u.nl verschuldigde en op de factuur vermelde bedrag(en) te betalen door middel van een storting, overschrijving of iDeal-betaling op de door Webdesign2u.nl op de factuur vermeldde bank- of girorekening.

4.3 Indien na het verstrijken van het betalingstermijn en het versturen van een tweede betalingsverzoek nog geen betaling van de klant is ontvangen, vervallen de rechten van de klant zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen Webdesign2u.nl en de klant en deze Algemene Voorwaarden en behoudt Webdesign2u.nl zowel het door de klant betaalde voorschot als de rechten over de website, zonder de verplichting de website over te dragen aan de klant dan wel alsnog aan te leveren.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige opeisbare bedrag.

4.5 Vanaf de vervaldatum is de klant tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten.

5. Eigendomsrechten

5.1 Na volledige betaling van de openstaande facturen is het product eigendom van de klant.

6. Garantie, aansprakelijkheid en overmacht

6.1 Webdesign2u.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

6.2 De voltooide factuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

6.3 Webdesign2u.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Webdesign2u.nl . Webdesign2u.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

6.4 Indien Webdesign2u.nl , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

6.5 De Koper is gehouden Webdesign2u.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Webdesign2u.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

6.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Webdesign2u.nl of de fabrikant zijn verricht;
 • indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
 • 6.7 In geval van overmacht is Webdesign2u.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

  6.8 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

  7. Intellectueel eigendom

  7.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Webdesign2u.nl , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.


  Webdesign2u.nl is onderdeel van Trade-Solutions


  Jeroen Boschstraat 55
  7741 XS, Coevorden
  Netherlands
  T: +31 0 (524) 851-881


  W:https://www.webdesign2u.nl

  E:info@webdesign2u.nl


  Kamer van Koophandel: 61040339
  BTW-nummer: NL.1027.77.925.B01
  IBAN Bankrekening: NL74 RABO 0185 2386 53
  BIC Bankrekening: RABONL2U

  De mensen van Webdesign2u.nl staan 7 dagen in de week klaar om al jouw vragen, suggesties, klachten en/of opmerkingen te beantwoorden. Je kunt ons 7 dagen per week bereiken door een e-mail te sturen.

  E-mails worden na ontvangst door de helpdesk binnen 24 uur beantwoord. Tijdens drukke vakantie periodes en feestdagen kan het zijn dat de e-mails vertraging oplopen. We zullen er dan alsnog naar streven om binnen 48 uur jouw e-mail te beantwoorden.

  Navigation

  Social Media